Biểu tượng Trình xây dựng

Người xây dựng

Thích làm việc với những thứ thực tế mà bạn có thể nhìn thấy hoặc chạm vào và làm cho chúng tốt hơn - công cụ, động vật và máy móc. Tận hưởng không gian ngoài trời. Thích làm việc với THINGS.

Nghề nghiệp

Quốc phòng & Không gian
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Vận chuyển và kho bãi
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Quốc phòng & Không gian
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Công nghệ sinh học
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công nghệ sinh học
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Thực phẩm & Đồ uống
Công nghệ sinh học
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Môi trường
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Các dịch vụ chuyên nghiệp khác
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Y tế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Công trình
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Năng lượng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Trang phục & Phụ kiện
Dịch vụ Tài chính Ngân hàng
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Dịch vụ bảo vệ
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Thực phẩm & Đồ uống
Thực phẩm & Đồ uống
Thực phẩm & Đồ uống
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công trình
Công trình
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Năng lượng
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Vận chuyển và kho bãi
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Trang phục & Phụ kiện
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Giáo dục
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Dịch vụ bảo vệ
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Công nghệ sinh học
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Quốc phòng & Không gian
Công nghệ sinh học
Quốc phòng & Không gian
Công nghệ sinh học
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Dịch vụ Cộng đồng & Xã hội
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Công trình
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Dịch vụ bảo vệ
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Công nghệ sinh học
Quốc phòng & Không gian
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Công trình
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Entrepreneurship
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Quốc phòng & Không gian
Entrepreneurship
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch
Chính phủ, Phi lợi nhuận & Dịch vụ công cộng
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Kiến trúc, Nghệ thuật & Thiết kế
Nông nghiệp, Lâm nghiệp, Đánh bắt cá và Săn bắn
Trang phục & Phụ kiện
Vận chuyển và kho bãi
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Giải trí, Truyền thông & Thể thao
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Xây dựng & Giao dịch lành nghề
Khách sạn, Chăm sóc cá nhân & Du lịch

Tiêu điểm liên quan

Matt
Xem và lắng nghe câu chuyện nghề nghiệp của Matt Romero và cách anh ấy trở thành Nhà thiết kế cảnh quan tại Studio-MLA.  
Kim và Assia
Xem và lắng nghe câu chuyện của Kimberly và Assia với tư cách là sinh viên Hỗ trợ Nha khoa tại Foothill College.
Daniel Vignon
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Daniel về cách anh trở thành Trợ lý Giáo sư.
Chuyên gia vệ sinh nha khoa Heather
Phóng viên Katelyn của Gladeo phỏng vấn Heather về sự nghiệp của cô với tư cách là Chuyên gia vệ sinh nha khoa.
Chris Lee
Những khía cạnh bổ ích nhất trong sự nghiệp của bạn là gì? Khía cạnh bổ ích nhất trong sự nghiệp của tôi chắc chắn là khả năng biến các khái niệm thành thực tế hữu hình. Thật vô cùng hài lòng khi chứng kiến một ý tưởng phát triển từ bản thiết kế của nó thành một sự hiện diện không gian, chức năng. Từ góc độ rộng hơn, tôi rất tự hào khi đóng góp cho một tổ chức có tư duy tiến bộ nhằm cách mạng hóa bối cảnh sản xuất. Khi chúng ta thấy mình hơn nửa thế kỷ kể từ cuộc cách mạng công nghiệp cuối cùng, điều quan trọng là phải mở ra sự thay đổi và hiện đại hóa các phương pháp tiếp cận của chúng ta đối với sản xuất ... Đọc thêm
Joss
Xem và nghe câu chuyện sự nghiệp của Joss Tillard-Gates và cách anh ấy trở thành Giám đốc Các vấn đề Cộng đồng tại Clark Construction.